A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V.

 

Anexa nr. 2
la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.............
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

INSTITUTULUI DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ

 

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

 

          Art. 1. - (1) Institutul de Igienă şi Sanătate Publică Veterinară, denumit în continuare I.I.S.P.V., este instituţie publică cu personalitate juridică, desemnată ca autoritate de referinţă la nivel naţional în domeniul siguranţei alimentelor, care participă în actul de control oficial prin efectuarea de analize de laborator, coordonarea şi monitorizarea activităților de laborator desfăşurate de laboratoarele sanitare - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipului Bucureşti din cadrul direcțiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipului Bucureşti, denumite în continuare L.S.V.S.A., în domeniul siguranței alimentelor și al hranei pentru animale.

         (2) Institutul de Igienă şi Sanătate Publică Veterinară se află în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 1415/2009 privind  organizarea şi funcţionarea Autoritătii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

         (3) În cadrul I.I.S.P.V., la nivelul serviciilor Microbiologie, Chimie şi Radioactivitate, Control Reziduuri,  Nutriţie Animală şi Contaminanţi sunt organizate Laboratoare Naţionale de Referinţă pentru igienă şi sănătate publică veterinară, denumite în continuare L.N.R., desemnate conform Ordinului preşedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Aliementelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora, cu modificările și completările ulterioare. Laboratoarele Naţionale de Referinţă, corespondente ale Laboratoarelor Europene de Referinţă, sunt comunicate Comisiei Europene, dunumită în continuare C.E., şi Laboratoarelor Europene de Referinţă. Aceste informaţii se actualizează ori de cate ori este necesar şi sunt puse la dispoziţia publicului. 

        Art. 2. – Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale I.I.S.P.V. se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, potrivit legii.

        Art. 3.(1) Numărul de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii ale I.I.S.P.V. se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.S.V.S.A., la propunerea I.I.S.P.V.

          (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, cu excepţia personalului auxiliar, are calitatea de inspector al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

        Art. 4. – În cadrul I.I.S.P.V. se constituie, prin decizia directorului, următoarele organisme colective şi comisii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare:

Consiliul de conducere format din: director, directorul adjunct, şefii structurilor din cadrul I.I.S.P.V. şi consilierul juridic; consiliul de conducere are rol consultativ;
Comisia de disciplină a funcţionarilor publici;
Comisia paritară a funcţionarilor publici;
Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public;
Comisia de monitorizare a sistemului de control intern/managerial
Alte comisii constituite conform legii;
Structura de securitate.

 

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00