A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V.

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

          Art. 1 - (1) Institutul de Igienă şi Sanătate Publică Veterinară, denumit în continuare I.I.S.P.V., este instituţie publică cu personalitate juridică, desemnată ca autoritate de referinţă la nivel naţional, care efectuează analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial şi la cerere privind hrana pentru animale şi produsele alimentare, aflat în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 1415/2009 privind  organizarea şi funcţionarea Autoritătii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora,  în cadrul I.I.S.P.V.  sunt organizate Laboratoare Naţionale de Referinţă pentru igienă şi sănătate publică veterinară,   denumite în continuare L.N.R.        
Art. 2 – Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale I.I.S.P.V. se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, potrivit legii.
Art. 3 – Numărul de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii ale I.I.S.P.V. se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.S.V.S.A., la propunerea I.I.S.P.V.
Art. 4 – În cadrul I.I.S.P.V. se constituie, prin decizia directorului, următoarele organisme colective şi comisii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare:
1. Consiliul de conducere format din: director, directorul adjunct tehnic, şefii structurilor din cadrul I.I.S.P.V. şi consilierul juridic; consiliul de conducere are rol consultativ;
2. Comisia de disciplină a funcţionarilor publici;
3. Comisia paritară a funcţionarilor publici;
4. Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public;
5. Alte comisii constituite conform legii.

 

CAPITOLUL II

CONDUCEREA I.I.S.P.V.

Art. 5 (1) I.I.S.P.V. este condus de un director medic veterinar, ajutat de un director adjunct tehnic medic veterinar, numiţi prin ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale şi pentru Siguranţa Alimentelor, în condiţiile legii,

            (2) Directorul este direct subordonat preşedintelui A.N.S.V.S.A., iar directorul adjunct tehnic este subordonat directorului.
(3) Directorul, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, emite decizii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Directorul este ordonator terţiar de credite.
Art. 6 - Directorul conduce, organizează şi controlează direct activitatea următoarelor structuri din cadrul I.I.S.P.V.:
a) Serviciul Economic şi Administrativ;
b) Biroul Juridic, Resurse Umane, Salarizare şi IT;
c) Compartimentul Audit Public Intern;
d) Compartimentul Managementul Calităţii;
e) Compartimentul Informare Publică şi Relaţii cu Presa;
Art. 7 - (1) În cazul în care, din motive întemeiate, directorul nu poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt preluate de drept de directorul adjunct tehnic.
(2) În cazul în care, din diverse motive, directorul adjunct tehnic nu poate prelua atribuţiile directorului, această situaţie trebuie adusă la cunoştinţă preşedintelui A.N.S.V.S.A. La propunerea directorului, preşedintele A.N.S.V.S.A. va desemna o altă persoana care să exercite aceste atribuţii.

Art. 8 - Directorul numeşte prin decizie, în condiţiile legii, şefii de serviciu şi şefii de birou din cadrul I.I.S.P.V.

Art. 9 - Directorul semnează şi transmite către A.N.S.V.S.A. spre aprobare, în condiţiile legii, lista de investiţii semnată, inclusiv de directorul adjunct tehnic şi şeful  Serviciului Economic şi Administrativ.

Art.10 - Directorul I.I.S.P.V. reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale.
Art. 11 -  Directorul adjunct tehnic conduce, organizează, coordonează şi răspunde de activitatea următoarelor structuri:

 1. Serviciul Microbiologie;
 2. Serviciul Chimie şi Radioactivitate;
 3. Serviciul Reziduuri;
 4. Serviciul Nutriţie Animală şi Controlul Contaminanţilor din Produse Alimentare;
 5. Serviciul Epidemiologie şi Sănătate Publică Veterinară

 

CAPITOLUL III

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE SPECIFICE ALE I.I.S.P.V.

Art. 12  - (1) I.I.S.P.V. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. stabileşte, pe baza recomandărilor Laboratoarelor Europene de Referinţă, denumite în continuare EU-RL, pe domenii de competenţă, metodele de analiză utilizate de către laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a muncipiului Bucureşti, denumite în continuare L.S.V.S.A.,  din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
 2. respectă cerinţele de performanţă recomandate de legislaţia europeana, metodele standardizate, metode dezvoltate intern, metode recomandate de EU-RL şi efectuează studii de validare care să demonstreze aplicabilitatea metodelor utilizate pentru analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial, în conformitate cu legislatia in vigoare;
 3. verifică aplicarea şi respectarea, de către L.S.V.S.A.,  şi a altor laboratoare autorizate sanitar-veterinar, metodelor de analiza;
 4. colaborează cu EU-RL, cu alte laboratoare naţionale de referinţă din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi cu alte organizaţii de profil din Uniunii Europene şi din ţări terţe, în domeniile de competenţă ale acestora, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de supraveghere şi control al produselor alimentare şi a hranei pentru animale; 
 5. participă la activităţile de  standardizare a metodelor de analiză pentru alimente şi hrana pentru animale organizate de EU-RL sau de alte organizaţii de profil;
 6. participă la testele de competenţă organizate de EU-RL şi alte institutii de profil;
 7. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor desemnate ca laboratoare oficiale şi, în funcţie de rezultat,  propune măsurile ce se impun;
 8. la solicitare, organizează desfaşurarea testelor interlaborator cu alte laboratoare autorizate sanitar- veterinar;
 9. cu acordul A.N.S.V.S.A., transmite informaţiile solicitate de Comisia Europeană;
 10. realizează corespondenţa cu EU-RL şi alte laboratoare   naţionale de referinta;
 11. în cazul în care este necesar, furnizează A.N.S.V.S.A., informaţiile necesare în vederea stabilirii strategiilor şi poliţicilor naţionale pentru domeniul respectiv;
 12. în funcţie de solicitari, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercarile efectuate de laboratoarele de profil;
 13. I.I.S.P.V. nominalizează şi propune A.N.S.V.S.A., în vederea desemnării, L.S.V.S.A. care pot analiza probe prelevate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
 14. instruieşte şi formează specialiştii care activează în cadrul L.S.V.S.A., conform programului de instruiri  şi la solicitare;
 15. acordă consultanţă tehnică L.S.V.S.A; 
 16. auditează, la solicitarea A.N.S.V.S.A, L.S.V.S.A. precum şi alte laboratoare autorizate sanitar-veterinar, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de funcţionare potrivit legislaţiei în vigoare şi/sau în vederea autorizării sanitar-veterinare în condiţiile legii;
 17. propune şi iniţiaza audituri tehnice în domeniul său de competenţă;
 18. cercetează, asimilează, elaborează metode de analiză de laborator în domeniul sau de competenţă;
 19. participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu, la realizarea de programe tehnice şi proiecte naţionale şi internaţionale privind siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
 20. efectuează încercări şi/sau expertiză la produsele alimentare şi hranei pentru animale pentru parametri de integritate prevazuţi în normele de calitate ale produselor, în normele sanitare veterinare şi în alte reglementări ale Uniunii Europene şi în Tratate sau Convenţii la care România este parte;
 21. la solicitare, poate efectua examene şi analize de laborator pentru sortimente noi de produse ce urmează a fi introduse în fabricaţie;
 22. consemnează rezultatele examenului de laborator în buletine de analiza care au caracter de documente oficiale;
 23. efectuează studii în domeniul de specialitate, întocmeşte materiale documentare pe care le prezintă la simpozioane ori sesiuni de comunicări ştiinţifice interne şi/sau internaţionale;
 24. elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 25. coordonează şi îndrumă  activitatea L.S.V.S.A;
 26. participă la elaborarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediuliui, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei  alimentelor;
 27. la solicitarea A.N.S.V.S.A., desemnează specialişti din cadrul instituţiei care să facă parte din comisiile de examinare, la concursurile organizate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru promovarea şi recrutarea în funcţii publice de conducere sau execuţie vacante;

(2) Medicii veterinari din cadrul I.I.S.P.V., nominalizaţi de către conducerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pot îndeplini atribuţii suplimentare funcţiei de baza, ca inspectori ai A.N.S.V.S.A.

          Art.13 - Serviciul microbiologie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. asigură armonizarea metodelor analitice microbiologice cu noile metode standardizate ISO, a metodelor dezvoltate intern şi validate precum şi metodelor recomandate de EU-RL şi implementarea acestor metode la nivelul I.I.S.P.V., precum şi instruirea personalului din cadrul L.S.V.S.A.;
 2. asigură îmbunătăţirea activităţii tehnice specifice, prin studierea, adaptarea şi introducerea în practică de noi metode sau teste microbiologice ;
 3. asigură condiţiile necesare menţinerii, dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii implementat în cadrul serviciului;
 4. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu L.S.V.S.A din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi cu alte laboratoare sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate sanitar-veterinar şi, în funcţie de rezultat, dispune măsurile care se impun;
 5. în funcţie de solicitări, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercările efectuate de L.S.V.S.A judeţene, de profil;
 6. participă la acţiuni de îndrumare, control, acreditare precum şi la cele de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor, conform programelor de instruire şi dispoziţiilor conducerii institutului;
 7. participa, la solicitarea A.N.S.V.S.A., în comisiile de evaluare a L.S.V.S.A. în vederea autorizării sanitare veterinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 8. elaborează şi/sau participă elaborarea proiectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 9. participă la elaborarea proiectelor de acte normative, referitoare la calitatea microbiologică, care se aplică produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 10. participă la efectuarea anchetelor epidemiologice, în situaţii de necesitate ;
 11. prepară mediile de cultură, efectueaza sterilizarea acestora, prepară soluţiile de reactivi necesare examenelor microbiologice complete;
 12. asigură sterilizarea materialelor utilizate şi a celor rezultate în urma  examenului microbiologic;
 13. efectueaza examenele bacteriologice, micologice, parazitologice şi de biologie moleculară la  produsele alimentare şi hrana pentru animale;
 14. efectuează examenele specifice pentru determinarea toxinelor bacteriene şi a speciei de animale de la care provin produsele;
 15. detectează, izolează şi identifică speciile bacteriene prin examene adecvate: bacterioscopice, bacteriologice, serologice, biochimice şi de biologie moleculară;
 16. confirmă şi tipizează tulpinile izolate de către L.S.V.S.A şi alte laboratoare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 17. efectuează, după caz, examen vizual descriptiv la probele primite pentru analiză;
 18. efectuează examenele specifice pentru determinarea rezistenţei antimicrobiene a unor agenţi zoonotici;
 19. întocmeşte necesarul anual al materialelor, mediilor de cultura, tulpinilor de referinţă şi reactivilor specific activităţii de laborator;
 20. participă la acţiuni dispuse de conducerea  A.N.S.V.S.A. şi I.I.S.P.V., la nivel central şi/sau în teritoriu şi, dupa caz, întocmeşte nota de constatări şi propuneri;
 21. participă, potrivit competenţelor, la realizarea unor programe specifice, conform legislaţiei naţionale şi comunitare, în vederea monitorizării zoonozelor şi agenţilor zoonotici, prin efectuarea unor examene microbiologice şi comunică rezultatele acestor studii A.N.S.V.S.A;
 22. furnizează date din domeniul său de activitate şi participă la elaborarea raportului anual privind monitorizarea agenţilor zoonotici specifici şi a rezistenţei antimicrobiene;
 23. nominalizează şi propune Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea desemnării, laboratoarele sanitare veterinare  şi pentru siguranţa alimentelor care pot analiza probele prelevate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 24. participă la teste de competenţă internaţionale, grupuri de lucru şi sesiuni de instruire organizate de laboratoarele europene de referinţă şi alte organizaţii, instituţii din domeniul de specialitate.

         
             Art. 14 – Serviciul Chimie şi Radioactivitate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. asigură îmbunătăţirea activităţii tehnice prin studierea, optimizarea şi implementarea de noi metode de analize fizico-chimice în domeniul controlului produselor alimentare,  hranei pentru animale şi privind gradul de contaminare radioactivă;
 2. asigură condiţiile necesare menţinerii, dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii implementat în cadrul laboratorului;
 3. îndeplineşte atribuţiile specifice de L.N.R.;
 4. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu L.S.V.S.A şi cu alte laboratoare sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi, în funcţie de rezultat, dispune măsurile care se impun;
 5. participa la testele din cadrul schemelor de competenta organizate de EU-RL şi alte organizatii de profil;
 6. în funcţie de solicitari, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercarile efectuate de laboratoarele de profil;
 7. participă la toate acţiunile de auditare şi control dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea I.I.S.P.V.;
 8. participă, la solicitarea A.N.S.V.S.A., în comisiile de evaluare a L.S.V.S.A. în vederea autorizarii sanitare veterinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 9. participă la acţiuni de îndrumare, control, acreditare precum şi la cele de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor, conform programelor de instruire şi dispoziţiilor conducerii institutului;
 10. organizeaza instruiri cu specialistii din cadrul L.S.V.S.A. conform programelor de pregatire profesională stabilite şi la cerere;
 11. participă la elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la parametri de calitate fizico-chimici şi controlul radioactivităţii pentru produsele alimentare şi hranei pentru animale;
 12. elaborează informări către A.N.S.V.S.A. privind capacitatea analitica a L.S.V.S.A. privind analizele specifice;
 13. efectuează examene fizico-chimice şi vizual descriptive pentru verificarea calităţii nutritive a produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 14. efectuează examene şi analize pentru controlul stării de prospeţime a produselor;
 15.  determină proporţia unor produse auxiliare şi a unor aditivi alimentari, adăugate în procesul tehnologic de fabricaţie;
 16. efectuează analizele specifice necesare calculării valorii energetice a produselor;
 17. efectuează examenele şi analizele specifice pentru decelarea stărilor de degradare nealterativă precum şi stabilirea cauzelor care le-au generat;
 18. efectuează examene şi analize pentru decelarea unor adaosuri nepermise;
 19. controlează calitatea chimică a apei folosită în procesele tehnologice;
 20. efectuează examene în vederea verificării gradului de contaminare radioactivă şi a detecţiei tratamentului cu radiaţii ionizante  ale produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 21. menţine contacte cu Comisia Europeana si EU-RL în domeniul pentru care a fost desemnat L.N.R. şi participă la şedinţele de lucru şi programele de instruire organizate de acestea;
 1. participă la acţiunile organizate de EU-RL şi alte organisme europene pe domeniul de competenţă;
 2.  cu aprobarea A.N.S.V.S.A. colaborează cu specialiştii din alte autorităţi şi ministere, în probleme de radioactivitate;
 3. participă la acţiunile organizate pe plan naţional sau local în problematica referitoare la contaminarea radioactivă;
 4. participă la acţiuni dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, la nivel central şi/sau în teritoriu şi, după caz, întocmeşte nota de constatări şi propuneri;
 5. nominalizează şi propune Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea desemnării, laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care pot analiza probe prelevate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
 6.  întocmeşte necesarul anual al materialelor specifice activităţii de laborator;
 7. elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectlor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

         

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00