A+ A A-

Legea nr. 544/2001

LegislatieAnexele aferente Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public se regasesc in sectiunea Informatii publice sau pot fi accesate prin linkul de mai jos.

icon Legea nr. 544/2001

 

Ultima actualizare: Miercuri, 28 Martie 2012 11:54

Accesări: 11382

Intrebari frecvente

Sectiune in constructie. Va rugam reveniti!

Ultima actualizare: Miercuri, 28 Martie 2012 11:54

Accesări: 14290

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V.

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

          Art. 1 - (1) Institutul de Igienă şi Sanătate Publică Veterinară, denumit în continuare I.I.S.P.V., este instituţie publică cu personalitate juridică, desemnată ca autoritate de referinţă la nivel naţional, care efectuează analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial şi la cerere privind hrana pentru animale şi produsele alimentare, aflat în subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 1415/2009 privind  organizarea şi funcţionarea Autoritătii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora,  în cadrul I.I.S.P.V.  sunt organizate Laboratoare Naţionale de Referinţă pentru igienă şi sănătate publică veterinară,   denumite în continuare L.N.R.        
Art. 2 – Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale I.I.S.P.V. se asigură din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, potrivit legii.
Art. 3 – Numărul de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii ale I.I.S.P.V. se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.S.V.S.A., la propunerea I.I.S.P.V.
Art. 4 – În cadrul I.I.S.P.V. se constituie, prin decizia directorului, următoarele organisme colective şi comisii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare:
1. Consiliul de conducere format din: director, directorul adjunct tehnic, şefii structurilor din cadrul I.I.S.P.V. şi consilierul juridic; consiliul de conducere are rol consultativ;
2. Comisia de disciplină a funcţionarilor publici;
3. Comisia paritară a funcţionarilor publici;
4. Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public;
5. Alte comisii constituite conform legii.

 

CAPITOLUL II

CONDUCEREA I.I.S.P.V.

Art. 5 (1) I.I.S.P.V. este condus de un director medic veterinar, ajutat de un director adjunct tehnic medic veterinar, numiţi prin ordin al Preşedintelui Autorităţii Naţionale şi pentru Siguranţa Alimentelor, în condiţiile legii,

            (2) Directorul este direct subordonat preşedintelui A.N.S.V.S.A., iar directorul adjunct tehnic este subordonat directorului.
(3) Directorul, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, emite decizii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Directorul este ordonator terţiar de credite.
Art. 6 - Directorul conduce, organizează şi controlează direct activitatea următoarelor structuri din cadrul I.I.S.P.V.:
a) Serviciul Economic şi Administrativ;
b) Biroul Juridic, Resurse Umane, Salarizare şi IT;
c) Compartimentul Audit Public Intern;
d) Compartimentul Managementul Calităţii;
e) Compartimentul Informare Publică şi Relaţii cu Presa;
Art. 7 - (1) În cazul în care, din motive întemeiate, directorul nu poate exercita atribuţiile curente, acestea sunt preluate de drept de directorul adjunct tehnic.
(2) În cazul în care, din diverse motive, directorul adjunct tehnic nu poate prelua atribuţiile directorului, această situaţie trebuie adusă la cunoştinţă preşedintelui A.N.S.V.S.A. La propunerea directorului, preşedintele A.N.S.V.S.A. va desemna o altă persoana care să exercite aceste atribuţii.

Art. 8 - Directorul numeşte prin decizie, în condiţiile legii, şefii de serviciu şi şefii de birou din cadrul I.I.S.P.V.

Art. 9 - Directorul semnează şi transmite către A.N.S.V.S.A. spre aprobare, în condiţiile legii, lista de investiţii semnată, inclusiv de directorul adjunct tehnic şi şeful  Serviciului Economic şi Administrativ.

Art.10 - Directorul I.I.S.P.V. reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale.
Art. 11 -  Directorul adjunct tehnic conduce, organizează, coordonează şi răspunde de activitatea următoarelor structuri:

 1. Serviciul Microbiologie;
 2. Serviciul Chimie şi Radioactivitate;
 3. Serviciul Reziduuri;
 4. Serviciul Nutriţie Animală şi Controlul Contaminanţilor din Produse Alimentare;
 5. Serviciul Epidemiologie şi Sănătate Publică Veterinară

 

CAPITOLUL III

ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE SPECIFICE ALE I.I.S.P.V.

Art. 12  - (1) I.I.S.P.V. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. stabileşte, pe baza recomandărilor Laboratoarelor Europene de Referinţă, denumite în continuare EU-RL, pe domenii de competenţă, metodele de analiză utilizate de către laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a muncipiului Bucureşti, denumite în continuare L.S.V.S.A.,  din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
 2. respectă cerinţele de performanţă recomandate de legislaţia europeana, metodele standardizate, metode dezvoltate intern, metode recomandate de EU-RL şi efectuează studii de validare care să demonstreze aplicabilitatea metodelor utilizate pentru analiza probelor prelevate în cadrul controlului oficial, în conformitate cu legislatia in vigoare;
 3. verifică aplicarea şi respectarea, de către L.S.V.S.A.,  şi a altor laboratoare autorizate sanitar-veterinar, metodelor de analiza;
 4. colaborează cu EU-RL, cu alte laboratoare naţionale de referinţă din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi cu alte organizaţii de profil din Uniunii Europene şi din ţări terţe, în domeniile de competenţă ale acestora, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de supraveghere şi control al produselor alimentare şi a hranei pentru animale; 
 5. participă la activităţile de  standardizare a metodelor de analiză pentru alimente şi hrana pentru animale organizate de EU-RL sau de alte organizaţii de profil;
 6. participă la testele de competenţă organizate de EU-RL şi alte institutii de profil;
 7. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor desemnate ca laboratoare oficiale şi, în funcţie de rezultat,  propune măsurile ce se impun;
 8. la solicitare, organizează desfaşurarea testelor interlaborator cu alte laboratoare autorizate sanitar- veterinar;
 9. cu acordul A.N.S.V.S.A., transmite informaţiile solicitate de Comisia Europeană;
 10. realizează corespondenţa cu EU-RL şi alte laboratoare   naţionale de referinta;
 11. în cazul în care este necesar, furnizează A.N.S.V.S.A., informaţiile necesare în vederea stabilirii strategiilor şi poliţicilor naţionale pentru domeniul respectiv;
 12. în funcţie de solicitari, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercarile efectuate de laboratoarele de profil;
 13. I.I.S.P.V. nominalizează şi propune A.N.S.V.S.A., în vederea desemnării, L.S.V.S.A. care pot analiza probe prelevate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
 14. instruieşte şi formează specialiştii care activează în cadrul L.S.V.S.A., conform programului de instruiri  şi la solicitare;
 15. acordă consultanţă tehnică L.S.V.S.A; 
 16. auditează, la solicitarea A.N.S.V.S.A, L.S.V.S.A. precum şi alte laboratoare autorizate sanitar-veterinar, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor de funcţionare potrivit legislaţiei în vigoare şi/sau în vederea autorizării sanitar-veterinare în condiţiile legii;
 17. propune şi iniţiaza audituri tehnice în domeniul său de competenţă;
 18. cercetează, asimilează, elaborează metode de analiză de laborator în domeniul sau de competenţă;
 19. participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu, la realizarea de programe tehnice şi proiecte naţionale şi internaţionale privind siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
 20. efectuează încercări şi/sau expertiză la produsele alimentare şi hranei pentru animale pentru parametri de integritate prevazuţi în normele de calitate ale produselor, în normele sanitare veterinare şi în alte reglementări ale Uniunii Europene şi în Tratate sau Convenţii la care România este parte;
 21. la solicitare, poate efectua examene şi analize de laborator pentru sortimente noi de produse ce urmează a fi introduse în fabricaţie;
 22. consemnează rezultatele examenului de laborator în buletine de analiza care au caracter de documente oficiale;
 23. efectuează studii în domeniul de specialitate, întocmeşte materiale documentare pe care le prezintă la simpozioane ori sesiuni de comunicări ştiinţifice interne şi/sau internaţionale;
 24. elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 25. coordonează şi îndrumă  activitatea L.S.V.S.A;
 26. participă la elaborarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediuliui, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei  alimentelor;
 27. la solicitarea A.N.S.V.S.A., desemnează specialişti din cadrul instituţiei care să facă parte din comisiile de examinare, la concursurile organizate de direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru promovarea şi recrutarea în funcţii publice de conducere sau execuţie vacante;

(2) Medicii veterinari din cadrul I.I.S.P.V., nominalizaţi de către conducerea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pot îndeplini atribuţii suplimentare funcţiei de baza, ca inspectori ai A.N.S.V.S.A.

          Art.13 - Serviciul microbiologie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. asigură armonizarea metodelor analitice microbiologice cu noile metode standardizate ISO, a metodelor dezvoltate intern şi validate precum şi metodelor recomandate de EU-RL şi implementarea acestor metode la nivelul I.I.S.P.V., precum şi instruirea personalului din cadrul L.S.V.S.A.;
 2. asigură îmbunătăţirea activităţii tehnice specifice, prin studierea, adaptarea şi introducerea în practică de noi metode sau teste microbiologice ;
 3. asigură condiţiile necesare menţinerii, dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii implementat în cadrul serviciului;
 4. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu L.S.V.S.A din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi cu alte laboratoare sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate sanitar-veterinar şi, în funcţie de rezultat, dispune măsurile care se impun;
 5. în funcţie de solicitări, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercările efectuate de L.S.V.S.A judeţene, de profil;
 6. participă la acţiuni de îndrumare, control, acreditare precum şi la cele de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor, conform programelor de instruire şi dispoziţiilor conducerii institutului;
 7. participa, la solicitarea A.N.S.V.S.A., în comisiile de evaluare a L.S.V.S.A. în vederea autorizării sanitare veterinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 8. elaborează şi/sau participă elaborarea proiectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 9. participă la elaborarea proiectelor de acte normative, referitoare la calitatea microbiologică, care se aplică produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 10. participă la efectuarea anchetelor epidemiologice, în situaţii de necesitate ;
 11. prepară mediile de cultură, efectueaza sterilizarea acestora, prepară soluţiile de reactivi necesare examenelor microbiologice complete;
 12. asigură sterilizarea materialelor utilizate şi a celor rezultate în urma  examenului microbiologic;
 13. efectueaza examenele bacteriologice, micologice, parazitologice şi de biologie moleculară la  produsele alimentare şi hrana pentru animale;
 14. efectuează examenele specifice pentru determinarea toxinelor bacteriene şi a speciei de animale de la care provin produsele;
 15. detectează, izolează şi identifică speciile bacteriene prin examene adecvate: bacterioscopice, bacteriologice, serologice, biochimice şi de biologie moleculară;
 16. confirmă şi tipizează tulpinile izolate de către L.S.V.S.A şi alte laboratoare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 17. efectuează, după caz, examen vizual descriptiv la probele primite pentru analiză;
 18. efectuează examenele specifice pentru determinarea rezistenţei antimicrobiene a unor agenţi zoonotici;
 19. întocmeşte necesarul anual al materialelor, mediilor de cultura, tulpinilor de referinţă şi reactivilor specific activităţii de laborator;
 20. participă la acţiuni dispuse de conducerea  A.N.S.V.S.A. şi I.I.S.P.V., la nivel central şi/sau în teritoriu şi, dupa caz, întocmeşte nota de constatări şi propuneri;
 21. participă, potrivit competenţelor, la realizarea unor programe specifice, conform legislaţiei naţionale şi comunitare, în vederea monitorizării zoonozelor şi agenţilor zoonotici, prin efectuarea unor examene microbiologice şi comunică rezultatele acestor studii A.N.S.V.S.A;
 22. furnizează date din domeniul său de activitate şi participă la elaborarea raportului anual privind monitorizarea agenţilor zoonotici specifici şi a rezistenţei antimicrobiene;
 23. nominalizează şi propune Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea desemnării, laboratoarele sanitare veterinare  şi pentru siguranţa alimentelor care pot analiza probele prelevate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 24. participă la teste de competenţă internaţionale, grupuri de lucru şi sesiuni de instruire organizate de laboratoarele europene de referinţă şi alte organizaţii, instituţii din domeniul de specialitate.

         
             Art. 14 – Serviciul Chimie şi Radioactivitate are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. asigură îmbunătăţirea activităţii tehnice prin studierea, optimizarea şi implementarea de noi metode de analize fizico-chimice în domeniul controlului produselor alimentare,  hranei pentru animale şi privind gradul de contaminare radioactivă;
 2. asigură condiţiile necesare menţinerii, dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii implementat în cadrul laboratorului;
 3. îndeplineşte atribuţiile specifice de L.N.R.;
 4. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu L.S.V.S.A şi cu alte laboratoare sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi, în funcţie de rezultat, dispune măsurile care se impun;
 5. participa la testele din cadrul schemelor de competenta organizate de EU-RL şi alte organizatii de profil;
 6. în funcţie de solicitari, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercarile efectuate de laboratoarele de profil;
 7. participă la toate acţiunile de auditare şi control dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea I.I.S.P.V.;
 8. participă, la solicitarea A.N.S.V.S.A., în comisiile de evaluare a L.S.V.S.A. în vederea autorizarii sanitare veterinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 9. participă la acţiuni de îndrumare, control, acreditare precum şi la cele de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor, conform programelor de instruire şi dispoziţiilor conducerii institutului;
 10. organizeaza instruiri cu specialistii din cadrul L.S.V.S.A. conform programelor de pregatire profesională stabilite şi la cerere;
 11. participă la elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la parametri de calitate fizico-chimici şi controlul radioactivităţii pentru produsele alimentare şi hranei pentru animale;
 12. elaborează informări către A.N.S.V.S.A. privind capacitatea analitica a L.S.V.S.A. privind analizele specifice;
 13. efectuează examene fizico-chimice şi vizual descriptive pentru verificarea calităţii nutritive a produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 14. efectuează examene şi analize pentru controlul stării de prospeţime a produselor;
 15.  determină proporţia unor produse auxiliare şi a unor aditivi alimentari, adăugate în procesul tehnologic de fabricaţie;
 16. efectuează analizele specifice necesare calculării valorii energetice a produselor;
 17. efectuează examenele şi analizele specifice pentru decelarea stărilor de degradare nealterativă precum şi stabilirea cauzelor care le-au generat;
 18. efectuează examene şi analize pentru decelarea unor adaosuri nepermise;
 19. controlează calitatea chimică a apei folosită în procesele tehnologice;
 20. efectuează examene în vederea verificării gradului de contaminare radioactivă şi a detecţiei tratamentului cu radiaţii ionizante  ale produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 21. menţine contacte cu Comisia Europeana si EU-RL în domeniul pentru care a fost desemnat L.N.R. şi participă la şedinţele de lucru şi programele de instruire organizate de acestea;
 1. participă la acţiunile organizate de EU-RL şi alte organisme europene pe domeniul de competenţă;
 2.  cu aprobarea A.N.S.V.S.A. colaborează cu specialiştii din alte autorităţi şi ministere, în probleme de radioactivitate;
 3. participă la acţiunile organizate pe plan naţional sau local în problematica referitoare la contaminarea radioactivă;
 4. participă la acţiuni dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, la nivel central şi/sau în teritoriu şi, după caz, întocmeşte nota de constatări şi propuneri;
 5. nominalizează şi propune Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea desemnării, laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care pot analiza probe prelevate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
 6.  întocmeşte necesarul anual al materialelor specifice activităţii de laborator;
 7. elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectlor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

         


 

          Art. 15 – Serviciul  Reziduuri are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice :

 1. îmbunătăţeşte activitatea tehnică prin studierea, optimizarea şi implementarea de noi metode de analiza privind controlul reziduurilor, în conformitate cu Planul National de Control Reziduuri;
 2. asigură condiţiile necesare menţinerii, dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii implementat în domeniul de activitate;
 3. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu L.S.V.S.A şi cu alte laboratoare sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi, în funcţie de rezultat, dispune măsurile care se impun;
 4. în funcţie de solicitări, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercările efectuate de laboratoarele de profil;
 5. participă la acţiuni de îndrumare, control, acreditare precum şi la cele de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor, conform programelor de instruire şi dispoziţiilor conducerii institutului;
 6. participă, la solicitarea A.N.S.V.S.A., în comisiile de evaluare a L.S.V.S.A. în vederea autorizarii sanitare veterinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 7. participă la elaborarea actelor normative referitoare la controlul reziduurilor pentru produsele de origine animală;
 8. efectuează încercari de laborator pentru controlul/confirmarea  prezenţei reziduurilor de substanţe cu efect anabolizant, substanţe neautorizate,  produse medicinale veterinare la animalele vii şi produsele acestora,  conform planului naţional de control al reziduurilor;
 9. execută toate acţiunile tehnice prevăzute în programele anuale de activitate, precum şi cele suplimentare dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, atât la nivel central cât şi în teritoriu;
 10. întocmeşte necesarul anual al materialelor specifice activităţii de laborator;
 11. participă la acţiuni dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, la nivel central şi/sau în teritoriu şi, după caz, întocmeşte nota de constatări şi propuneri;
 12. participă la elaborarea planului naţional de control al reziduurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,  prin furnizarea acelor date specifice domeniului său de activitate;
 13.  în calitate de LNR coordoneaza activitatea laboratoarelor oficiale pentru controlul reziduurilor;
 14. nominalizează şi propune Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea desemnării, laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care pot analiza probe prelevate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
 15. participă la acţiunile organizate de EU-RL şi alte organisme europene pe domeniul de competenţă;
 16.  elaborează şi/sau participă la elaborarea proectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

       
         Art. 16 – Serviciul Nutriţia animalelor şi Controlul contaminanţilor din produse alimentare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. asigură îmbunătăţirea activităţii tehnice  prin studierea, optimizarea şi implementarea de noi metode de analiza privind controlul siguranţei hranei pentru animale şi controlul contaminanţilor din produse alimentare şi hrana pentru animale;
 2. asigură îmbunătăţirea activităţii tehnice  prin studierea, optimizarea şi implementarea de noi metode de analiza standardizate, metode dezvoltate intern şi metode recomandate de EU-RL;
 3. asigură condiţiile necesare menţinerii, dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii implementat în domeniul de activitate;
 4. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu L.S.V.S.A şi cu alte laboratoare sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi, în funcţie de rezultat, dispune măsurile care se impun;
 5. în funcţie de solicitari, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercarile efectuate de laboratoarele de profil;
 6. participă la acţiuni de îndrumare, control, acreditare precum şi la cele de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor, conform programelor de instruire şi dispoziţiilor conducerii institutului;
 7. propune spre aprobare Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, laboratoarele care pot efectua analiza probelor recoltate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 8. participă, la solicitarea A.N.S.V.S.A., în comisiile de evaluare a L.S.V.S.A. în vederea autorizării sanitare veterinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 9. participă la elaborarea actelor normative referitoare la controlul contaminanţilor din produsele alimentare şi hrana pentru animale, la controlul substanţelor nedorite din hrana pentru animale;
 10. efectuează testări de laborator pentru controlul/confirmarea  prezenţei substanţelor nedorite din hrana pentru animale, substanţe neautorizate şi contaminanţi la produsele alimentare şi hrana pentru animale;
 11. execută toate acţiunile tehnice prevăzute în programele anuale de activitate, precum şi cele suplimentare dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, atât la nivel central cât şi în teritoriu;
 12. întocmeşte necesarul anual al materialelor specifice activităţii de laborator;
 13. participă la acţiuni dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, la nivel central şi/sau în teritoriu şi, după caz, întocmeşte nota de constatări şi propuneri;
 14. participă la elaborarea programelor anuale de supraveghere sanitară veterinară pentru controlul oficial în conformitate cu legislaţia în vigoare,  prin furnizarea datelor specifice domeniului său de activitate;
 15. coordonează tehnic activitatea laboratoarelor oficiale zonale pentru siguranţa hranei pentru animale şi contaminanţilor;
 16. participă la acţiunile organizate de EU-RL şi alte organisme europene, în domeniul de competenţă;
 17. organizează instruiri cu L.S.V.S.A. conform programelor de pregătire profesională aprobate de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului;
 18. elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 19. efectueaza, la solicitarea A.N.S.V.S.A. şi a altor instituţii competente,  determinări  pe produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, în baza Legii nr. 194/7.11.2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare;

     20. participă la teste internaţionale organizate de U.N.O.D.C. pe poduse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

          Art. 17 - Serviciul Epidemiologie şi Sănătate Publică Veterinară are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. centralizeaza, întocmeşte şi transmite A.N.S.V.S.A. rapoartele privind activitatea desfăşurată de L.S.V.S.A;
 2. centralizează, întocmeşte şi transmite A.N.S.V.S.A. rapoartele privind activitatea desfăşurată de I.I.S.P.V.;
 3. realizează centralizarea situaţiilor cu privire la monitorizarea zoonozelor, agenţilor zoonotici, toxiinfecţiilor alimentare, transmise de către L.S.V.S.A şi participă împreună cu A.N.S.V.S.A. la elaborarea raportului anual privind monitorizarea zoonozelor, agenţilor zoonotici specifici şi a rezistenţei antimicrobiene, toxiinfecţiilor alimentare în domeniul igienei şi sănătăţii publice veterinare, conform sistemului comunitar de monitorizare şi raportare a zoonozelor la E.F.S.A.;
 4. urmare a monitorizării încercărilor efectuate de către I.I.S.P.V. şi laboratoarele L.S.V.S.A în cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a  bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, din domeniul igienei şi sănătăţii publice veterinare, identifica şi caracterizeaza hazardul şi comunică datele A.N.S.V.S.A. în vederea analizei de risc pentru elaborarea unor strategii în domeniu;
 5. asigură centralizarea datelor din domeniul de competenţă al I.I.S.P.V. şi notifică informaţiile ce se impun prin intermediul Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje;
 6. participă, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în cadrul Grupurilor de Lucru, la întocmirea programelor naţionale pentru implementarea unor decizii ale Comisiei Europene;
 7. participă la efectuarea anchetelor epidemiologice în domeniul igienei şi sănătăţii publice veterinare, în situaţii de necesitate;
 8. participă, împreună cu şefii de servicii, la elaborarea propunerilor privind Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a  bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
 9. ţine evidenţa şi asigură monitorizarea proiectelor de cercetare elaborate de I.I.S.P.V.;
 10. participă la iniţierea, elaborarea şi promovarea unor programe cofinanţate şi/sau finanţate din bugetul de stat, în condiţiile legii;
 11. elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 12. participă, împreună cu şefii de servicii, la elaborarea fişelor de raportare şi la îmbunătăţirea acestora ori de câte ori situaţia o impune;
 13. întocmeşte lucrări de sinteză solicitate de A.N.S.V.S.A. referitoare la activitatea institutului şi L.S.V.S.A ;
 14. realizează schimbul de informaţii, prin mijloace electronice, dintre institut şi autorităţile centrale, precum şi cu alţi parteneri din ţară şi străinătate; în condiţiile legii asigură protecţia acestor informaţii;
 15. transmite la A.N.S.V.S.A. buletinele de analiză referitoare la confirmările bolilor notificabile, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar;
 16. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

         


      Art. 18 – (1) Serviciul Economic şi Administrativ  este structura care fundamentează şi elaborează proiectul bugetului, asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate, răspunde de achiziţiile publice efectuate, asigură aprovizionarea cu bunuri şi coordonează parcul auto.
Serviciul Economic şi Administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:
         

              În domeniul economic

 1. aplică şi respectă prevederile Legii contabilităţii  nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii  finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative specifice în vigoare;
 2. asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică din perspectiva managementului financiar;
 1. întocmeşte, cu încadrare în limita impusă,  proiectul bugetului anual  al I.I.S.P.V.  şi utilizează creditele bugetare potrivit destinaţiilor aprobate;
 2. întocmeşte proiecte de rectificare a bugetului, atunci când este cazul;
 3. efectuează virări de credite, începând cu prima luna a trimestrului al III-lea din anul financiar în curs, potrivit legii;
 4. efectuează înregistrările în contabilitate, în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire, sau de intrare a acestora în instituţie şi sistematic în conturile sintetice şi analitice, respectând Planul de conturi elaborat de Ministerul Finatelor Publice şi întocmeşte lunar balanţe de  verificare sintetice şi analitice;
 1. ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor bugetare conform legislatiei in vigoare;
 2. organizează contabilitatea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a bunurilor materiale;
 3. întocmeşte şi verifică lunar contul de execuţie bugetară pentru activitatea şi acţiunile proprii;
 4. întocmeşte dările de seamă trimestriale, anuale şi  rapoartele explicative, pentru activitatea şi acţiunile proprii;
 5. întocmeşte ordinele de plată reprezentând drepturile salariale ale personalului, viramentele către bugetul statului, bugetele asigurarilor sociale şi fondurilor speciale, precum si contravaloarea facturilor către toţi furnizorii;
 6. elaborează lunar situaţiile necesarului creditelor bugetare pentru activitatea proprie, pe care le transmite ordonatorului principal de credite şi răspunde de corectitudinea datelor înscrise în aceste situaţii;
 7. exercită controlul financiar preventiv propriu, conform legii;
 8. întocmeşte şi transmite la A.N.S.V.S.A., la termenul solicitat, situaţia lunară privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
 9. gestionează fondurile din bugetul instituţiei, inclusiv fondurile provenite din alocările aferente cofinanţărilor destinate unor proiecte cu asistenţă externa, potrivit legii;
 10. organizează şi controlează inventarierea anuala şi ocazională a mijloacelor materiale şi băneşti, confruntând situaţia din teren cu datele scriptice şi, după caz, propune măsuri conform reglementărilor legale;
 11. înaintează A.N.S.V.S.A. propunerile pentru casarea mijloacelor fixe aparţinând I.I.S.P.V.,  conform legislaţiei în vigoare;
 12. asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii;
 13. comunică facturile clienţilor în termenul legal, îngrijindu-se ca acestea să devină certe, lichide şi exigibile, respectiv ca acestea să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi recuperate; urmăreşte încasarea în termen a veniturilor proprii provenite din aplicarea tarifelor pentru analizele de laborator, teste şi instruiri;
 14. întocmeşte situaţia clienţilor neîncasaţi şi o comunică consilierului juridic în vederea întreprinderii demersurilor legale, după caz;
 15. execută deciziile de reţinere sau imputare, urmăreşte recuperarea pagubelor şi a debitelor;
 16. verifică şi răspunde de corectitudinea întocmirii actelor justificative care stau la baza încasărilor şi plăţilor care se efectuează prin  conturile curente sau prin casieria proprie;
 17. răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor executate şi a documentelor sau situaţiilor întocmite, răspunde de angajamentele ce rezultă din operaţiunile sau documentele care intră în sfera sa de activitate sau care au incidenţă cu aceasta, chiar daca nu este necesară sau prezentă viza sau semnatura proprie;
 18. întocmeşte, verifică şi avizează documentaţia privind plăţile efectuate;
 19. răspunde de corectitudinea datelor înscrise în documentele şi situaţiile contabile;
 20. verifică încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor şi/sau angajamentelor bugetare;
 21. urmăreşte derularea şi realizarea contractelor cu furnizorii din punct de vedere contabil;
 22. îndeplineşte, conform legislaţiei în vigoare, orice alte sarcini specifice acestui domeniu transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 23. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

          In domeniul  administrativ

 1. administrează bunurile proprietate publică şi privată aflate în patrimoniul institutului, potrivit prevederilor legale;
 2. păstrează în cele mai bune condiţii rezerva de materiale din magazia proprie, precum şi toate bunurile depuse spre păstrare în aceasta magazie, prin gestionarul desemnat, persoana care raspunde material, administrativ şi penal de integritatea gestiunii;
 3. colaborează cu toate structurile organizatorice pentru asigurarea condiţiilor materiale, tehnice şi administrative necesare acestora pentru buna desfăşurare a activităţii;
 4. împreună cu celelalte servicii, birouri şi compartimente asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de  protecţia muncii, de respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi  asigurarea ordinii şi disciplinei în instituţie, potrivit legii;
 5. aplică prevederile legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor şi sigiliilor;
 6. întreprinde măsurile necesare funcţionării în bune condiţii a instalaţiilor electrice, sanitare şi de gaze, de presiune cu aburi, aer comprimat, de intreţinere şi reparaţii aparatura, instalaţii, clădiri, mobilier etc.
 7. asigură măsurile şi fondurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnavirilor profesionale; potrivit legii răspunde şi controlează la toate locurile de muncă  aplicarea cu stricteţe a normelor privind protecţia muncii;
 8. aplică şi respectă prevederile legale referitoare la protecţia muncii, prevenirea incendiilor şi asigură dotarea cu materialele necesare a acestor activităţi;
 9. organizează şi răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
 10. asigură aprovizionarea şi distribuirea echipamentului de protecţie, a materialelor igienico-sanitare şi a altor materiale prevazute în normative; asigură spălarea şi călcarea echipamentului de protecţie;
 11. întocmeşte şi înaintează organismelor abilitate, spre aprobare, documentaţiile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare sanitare, sanitar – veterinare, de mediu, protecţia muncii etc;
 12. participă, alături de Biroul Juridic, Resurse Umane, Salarizare şi IT la întocmirea documentaţiei tehnice şi a tabelelor nominale cu locurile de muncă cu condiţii vătămatoare sau periculoase, la care se acorda sporuri sau beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite de muncă şi le înaintează spre aprobare organelor abilitate să le autorizeze;
 13. asigură curăţenia spaţiilor comune, colectarea şi evacuarea deşeurilor de produse alimentare de origine animală şi hrana pentru animale şi a reziduurilor menajere;
 14. asigură transportul necesarului de materiale de aprovizionat, a personalului de specialitate la locurile de intervenţie şi de recoltare a probelor pentru analize, a specialiştilor aflaţi în delegaţii la diferite obiective supuse controlului sanitar-veterinar, a conducerii institutului şi delegaţiilor oficiale;
 15. supraveghează modul de folosire şi bună funcţionare a mijloacelor de transport şi asigură aprovizionarea cu piese de schimb, carburanţi şi lubrifianţi pentru acestea; asigură efectuarea reviziilor periodice şi, după caz, a reparaţiilor;
 16. asigură organizarea deplasărilor în strainatate ale personalului institutului, în speţă, rezervarea biletelor de transport şi, la cerere, rezervarea serviciilor de cazare;
 17. organizează activitatea de arhivă şi întocmeşte Nomenclatorul arhivistic al institutului;
 18. îndeplineşte, conform legislaţiei în vigoare, orice alte sarcini specifice acestui domeniu transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 19. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

         
         In domeniul achiziţiilor publice

 1. răspunde de achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări prevăzute în programul anual al achiziţiilor publice ;
 2. colaborează cu secţiile de specialitate în vederea stabilirii cerinţelor anuale de aprovizionare precum şi a necesităţilor de aprovizionare care apar în situaţii de urgenţă;
 3. centralizează referatele de necesitate şi oportunitate a achiziţiilor şi întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. efectuează studiul de piaţa cu privire la furnizorii şi prestatorii de bunuri, servicii şi lucrări ce fac obiectul programului de achiziţii
 5. urmăreşte corelarea cerinţelor de achiziţii prevăzute a fi obţinute prin diferite surse de finanţare: Bugetul naţional, PHARE, Banca Mondială, Fondurile structurale, etc;
 6. colaborează cu specialiştii din institut pentru elaborarea completă şi corectă a specificaţiilor tehnice pentru bunurile ce urmează a fi achiziţionate, a termenilor de referinţă pentru contractele de asistenţă tehnică precum şi a cerinţelor tehnice pentru lucrările ce vor fi contractate;
 7. aplică şi finalizează procedurile de atribuire, inclusiv întocmirea contractelor de achiziţii publice. Urmăreşte derularea contractelor de bunuri/servicii şi lucrări, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau altor obligaţii contractuale şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii conform clauzelor contractuale;
 8.  constituie, arhivează şi gestionează dosarele de achiziţii publice;
 9. întocmeşte documentaţia de atribuire a contractelor, în baza caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în materie;
 10. întocmeşte formalităţile de publicitate pentru procedurile de achiziţii publice. Stabileşte modalitatea de organizare a procedurilor de achiziţii publice, în funcţie de valoarea surselor financiare aprobate;
 11. pregateşte şi elaborează documentaţia specifică procedurii de achiziţie publică pe baza solicitărilor structurilor beneficiare, împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei;
 12. oferă relaţii, clarificări, completări referitoare la documentaţia de atribuire, la solicitarea ofertanţilor, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare;
 13. asigura respectarea procedurilor stabilite prin lege pentru achiziţiile publice realizate în cadrul implementarii proiectelor cu asistenţă externă şi elaborează documentaţia de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, documentaţia aferentă procedurilor de achiziţie;
 14. se ocupă de efectuarea achiziţiilor directe, conform legislatiei în vigoare, în urma notelor de oportunitate/referatelor primite;
 15. colaborează şi transmite către Ministerul Finanţelor Publice şi A.N.R.M.A.P. acţiunile întreprinse pentru derularea procedurii de achiziţie;
 16. colaborează cu A.N.S.V.S.A. în vederea derulării procedurilor de achiziţie a bunurilor din surse de finanţare nerambursabile sau din împrumuturi;
 17. urmăreşte şi execută derularea dotărilor cu aparatură şi utilaje de laborator prevăzute în planul de investiţii din punct de vedere fizic şi valoric;
 18. verifică facturile pentru legalitate, regularitate şi realitatea operaţiunilor ce fac obiectul lucrărilor de investiţii;
 19. efectuează alte activităţi stabilite de conducerea institutului, în conformitate cu atribuţiile Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară şi ia măsurile impuse de actele normative în vigoare;
 20. îndeplineşte, conform legislaţiei în vigoare, orice alte sarcini specifice acestui domeniu transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 21. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

         
       


       Art. 19 – Biroul Juridic, Resurse Umane, Salarizare şi  IT are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

            În domeniul juridic

 1. colaborează cu structurile din cadrul I.I.S.P.V. în vederea aplicării legislaţiei în vigoare;
 2. urmăreşte şi asigură respectarea Constituţiei şi a tuturor actelor normative în vigoare;
 3. analizează, definitivează şi avizează, după caz, toate ordinele de deplasare în străinătate pentru personalul din cadrul I.I.S.P.V.;
 4. participă în calitate de membru în comisiile de evaluare a ofertelor constituite în cadrul procedurilor de achiziţie publică precum şi în alte comisii şi grupuri de lucru, ori de câte ori este numit prin decizia directorului institutului;
 5. acordă consultanţă juridică personalului I.I.S.P.V. pe problemele din domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Consultanţa juridică se acordă strict în relaţie cu exercitarea atribuţiilor de serviciu ale diferitelor structuri din cadrul I.I.S.P.V. şi cu formularea răspunsurilor către terţi. Consultanţa juridică se acordă exclusiv în interesul instituţiei publice, prioritar structurilor cu responsabilităţi de natură financiară, managerială şi de gestionare a resurselor umane.
 6. formulează în scris acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri în care I.I.S.P.V. este parte;
 1. asigură reprezentarea procesuală a I.I.S.P.V. în faţa instanţei de judecată şi a parchetelor de pe lângă instanţe, în baza delegaţiei de împuternicire emisă de reprezentantul legal al I.I.S.P.V.;
 2. iniţiază acţiuni de recuperare a creanţelor I.I.S.P.V., inclusiv prin forme de executare silită şi lichidare judiciară a debitului, la solicitarea serviciului de specialitate;
 3. întocmeste orice alte acte de procedură în care este implicat I.I.S.P.V.;
 4. întocmeşte un registru, potrivit legii, în care ţine evidenţa tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată;
 5. analizează şi avizează pentru legalitate:

- proiectele de decizii întocmite pentru încheierea, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a contractelor individuale de muncă privind salariaţii institutului,
- deciziile de imputare;
- orice document care este de natură să angajeze răspunderea patrimonială a instituţiei ori să aducă atingere drepturilor şi intereselor legimite ale acesteia sau personalului propriu.

 1. întocmeşte şi avizează de legalitate contractele şi actele adiţionale la contractele încheiate de I.I.S.P.V.;
 2. informează personalul din cadrul I.I.S.P.V. cu privire la actele normative de interes pentru activitatea desfăşurată, publicate în Monitorul Oficial al României;
 3. participă la şedinţele Comisei de disciplină, conform deciziei directorului institutului;
 4. ţine evidenţa contractelor şi actelor adiţionale la contractele încheiate de I.I.S.P.V., cât şi evidenţa deciziilor emise de directorul institutului;
 5.  analizează petiţiile şi formulează răspunsurile către petenţi; 
 6. îndeplineşte orice alte sarcini date în scris de reprezentantul legal al I.I.S.P.V.;
 7. Pentru consilierul juridic care este membru în cadrul structurii de securitate de la nivelul I.I.S.P.V. fişa postului se va completa cu următoarele atribuţii:

a) elaborează şi supune aprobării reprezentantului legal al I.I.S.P.V. normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
c)coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
d)asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
e)monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
f)consiliază reprezentantul legal al I.I.S.P.V. în legatură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
g)înformează reprezentantul legal al I.I.S.P.V. despre vulnerabilitatile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
h)acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
i)organizează activităţi de pregătire specifica a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
j)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
k)actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
l)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de servicii/birouri/compartimente, pe clase şi niveluri de secretizare;
m)prezintă reprezentantului legal al I.I.S.P.V. propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţa deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
n)efectuează, cu aprobarea reprezentantului legal al I.I.S.P.V., controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
o)exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

          În domeniul resurselor umane

 1. răspunde de gestionarea şi evidenţa resurselor umane şi de salarizarea personalului institutului;
 2. împreună cu compartimentele de specialitate din I.I.S.P.V, asigură întocmirea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului;
 3. elaborează Regulamentul de ordine interioara a institutului şi urmăreşte aplicarea acestuia;
 4. întocmeşte organigrama institutului, statul de funcţii şi statul nominal, le prezintă spre aprobare Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi răspunde de aplicarea strictă a normelor de structură aprobate, cu încadrarea în fondul de salarii alocat;
 5. întocmeşte state de funcţii, în conformitate cu structura organizatorică aprobată, în limita prevederilor bugetare,  şi actualizează statele de funcţii conform dispoziţiilor legale;
 6. stabileşte drepturile salariale ale personalului şi asigură modificarea salariilor de bază şi a sporurilor, conform reglementarilor  legale;
 7. întocmeşte evidenţa numerică şi nominală pe funcţii, categorii, clase, grade şi trepte profesionale a personalului;
 8. întocmeşte proiectul de buget privind cheltuielile cu salariile, numărul maxim de posturi în structura de personal propusă şi fondul aferent salariilor de bază;
 9. urmareşte întocmirea fişei postului pentru fiecare salariat, asigură înmânarea acesteia titularului şi o arhivează în dosarul de personal;
 10. verifică şi răspunde de aplicarea normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor, conform actelor normative în  vigoare;
 11. asigură, potrivit legii, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi promovare a personalului;
 12. întocmeşte anunţurile pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante şi asigură publicarea acestora;
 13. întocmeşte, potrivit legii, dosarele de pensionare pentru limită de vârstă şi invaliditate şi răspunde de depunerea lor în termen la organele de specialitate;
 14. împreună cu şeful de compartiment elaborează şi coordonează activitatea funcţionarilor publici debutanţi pe parcursul perioadei de stagiu, cu finalizare în propunere de definitivare sau nu în funcţia publică;
 15. întocmeşte Planul anual de perfectionare a personalului, bugetul de venituri şi cheltuieli, elaborează contractele incheiate de instituţie cu salariaţii care urmează cursuri de perfecţionare pe o perioada mai mare de 90 de zile;
 16. întocmeşte anual Planul de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul institutului, le transmite spre avizare Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, denumită în contiuare A.N.F.P., şi urmareşte modul de respectare a acestora;
 17. întocmeşte graficul privind programarea concediilor de odihnă, urmareşte modul de efectuare a acestuia, ţine evidenţa concediilor suplimentare şi fără plată;
 18. întocmeşte rapoarte statistice privind activitatea de salarizare şi personal;
 19. răspunde, potrivit legii, de întocmirea documentelor privind încadrarea, transferarea, delegarea, detaşarea, încetarea raporturilor de serviciu; urmareşte evidenţa mişcărilor de personal între compartimentele de specialitate şi între cele funcţionale, a detaşărilor şi delegării de competenţe;
 20. colaboreaza cu A.N.F.P. pentru realizarea atribuţiilor privind organizarea, salarizarea, resursele umane şi perfectionarea salariaţilor din cadrul I.I.S.P.V.;
 21. actualizează baza de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici şi asigură transmiterea acesteia către A.N.S.V.S.A. şi A.N.F.P. în termenele legale;
 22. comunică CAS-MB, în termenul prevăzut de lege, informaţiile privind apariţia stării de incapacitate temporară a salariaţilor;
 23. întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor - Revisal şi comunică ITM orice modificare aelementelor de identificare şi salarizare a personalului contractual în termenele prevăzute de lege;
 24. întocmeşte contractele individuale de muncă ale salariaţilor şi actele adiţionale, deciziile privind încadrarea, promovarea, avansarea, sanţionarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporurilor de muncă sau de serviciu ale salariaţilor;
 25. gestionează dosarele personale şi profesionale ale salariaţilor şi fişele de post pentru salaraţii institutului, în conformitate cu prevderile legale;
 26.  eliberează adeverinţe şi a alte documente de personal solicitate de salariaţi; asigură completarea şi eliberarea legitimaţiilor de serviciu;
 27. întocmeşte  notele de lichidare, de transfer şi eliberează documentele de personal celor în cauza;
 28. gestionează declaraţiile de interese şi declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din cadrul I.I.S.P.V.;
 29. înregistrează şi păstrează notele de serviciu primite de la forul ierarhic, hotărârile consiliului de conducere şi deciziile emise de conducerea institutului, asigură multiplicarea şi difuzarea acestora la compartimentele interesate;
 30. răspunde de organizarea şedintelor consiliului de conducere şi a audienţelor;
 31. asigură activitatea de secretariat a consiliului de conducere şi activitatea de registratură a institutului;
 32. asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare şi predare a corespondenţei, precum şi expedierea acesteia la destinatari, după rezolvare;
 33. asigură funcţionarea mijloacelor de comunicaţie din dotare iar atunci când este cazul multiplică şi difuzează unele lucrări efectuate în cadrul institului;
 34. elaborează, împreună cu conducerea instituţiei, planul de pază a obiectivelor şi bunurilor institutului şi-l prezintă spre aprobare organelor de poliţie, stabileşte modul de efectuare a pazei în institut, necesarul de instalaţii şi mijloace tehnice;
 35. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

          În domeniul salarizării

 1. întocmeşte statele de salarii, pe baza foilor colective de prezenţă lunare, şi verifică sumele ce urmează a fi plătite salariaţilor;
 2. calculează şi asigură plata  concediilor medicale de boala, sarcina şi lauzie precum şi a concediilor de odihna;
 3. prezintă Serviciului economic şi administrativ situaţia recapitualtivă a salariilor însoţită de toate documentele şi avizele necesare pentru înregistrarea în contabilitate;
 4. colaborează cu banca pentru realizarea cardurilor de debit pentru angajaţii I.I.S.P.V., conform legii şi comunică către aceasta borderourile care conţin drepturile salariale ce se vireaza în conturi;
 5. întocmeşte, conform legii, declaraţiile privind  contribuţiile la bugetul de stat, fondul de pensii, fondul de somaj, fondul de sănătate, fondul de accidente, fondul naţional de asigurări de sănătate şi pentru concedii medicale;
 6. întocmeşte şi transmite către Casa Naţionlă de Sănătate documentele privind solicitarea rambursării sumelor rezultate din diferenţa indemnizaţiilor pentru concediile medicale  plătite  din F.N.U.A.S.S.  şi contribuţia  datorată de unitate către acest fond;
 7. întocmeşte lunar situaţia monitorizării cheltuielilor de personal, asigurând concordanţa datelor cu plăţile nete din execuţia bugetară;
 8. respectă prevederile referitoare la virarea în termenul legal  a sumelor stabilite drept obligaţii ale salariaţilor şi ale institutiei către bugetul statului;
 9. calculează şi întocmeşte statele de plată aferente plăţii premiului anual, primelor de vacanţă ;
 10. întocmeste fişele fiscale anuale ale salariaţilor precum şi ale persoanelor lichidate în cursul anului;
 11. asigura actualizarea programului de calcul al salariilor şi baza de date aferentă ;
 12. elaborează răspunsurile chestionarelor transmise de Institutul Naţional de Statistica - Chestionar  privind Indicatorii pe tremen scurt în servicii - SERV TS,  Ancheta locurilor de muncă vacante, Costul anual al forţei de munca.
 13. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

          În domeniul IT

 1. stabileşte necesarul de tehnică de calcul, precum şi aplicaţiile informatice ce urmează a fi achiziţionate pe parcursul unui an calendaristic;
 2. desfăşoară activităţi de analiză a sistemului informatic al I.I.S.P.V. şi optimizează împreună cu şefii de compartimente problemele de monitorizare a întregii activităţi a institutului;
 3. se documentează în vederea găsirii celor mai moderne soluţii de prelucrare a datelor, atât din punct de vedere hardware cât şi software;
 4. administrează pagina Web a institutului şi asigură condiţiile necesare în vederea publicării informaţiilor de către structurile responsabile;
 5. realizează schimbul de informaţii, prin mijloace electronice, dintre institut şi autorităţile centrale, precum şi cu alţi parteneri din ţară şi străinătate; în condiţiile legii asigură protecţia acestor informaţii;
 6. asigură condiţiile necesare pentru tranzacţionarea datelor prin intermediul reţelei locale precum şi stocarea şi protecţia acestora în serverul de fişiere;                              
 7. ia toate măsurile necesare pentru a menţine echipamentele de calcul din dotarea institutului în stare optimă de funcţionare;
 8. acordă asistenţă tehnică compartimentelor I.I.S.P.V. în implementarea, întreţinerea şi exploatarea sistemului informatic;
 9. administrează reţeaua Internet şi Intranet existentă în cadrul  I.I.S.P.V., realizând totodată proiectul de extindere a acesteia, în funcţie de necesar;
 10.  gestionează conectarea utilizatorilor din cadrul institutului la reţeaua Internet;

          Art. 20 Compartimentul Informare publică şi Relaţii cu presa are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:
          În domeniul informării publice

 1. comunicarea din oficiu a informaţiilor considerate prin lege ca fiind de interes public prin afişare la sediul institutului sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, precum şi în pagina de Internet proprie sau direct, prin consultarea lor la sediul institutului;
 2. asigură transparenţa decizională a I.I.S.P.V., în condiţiile legii;
 3. furnizarea în scris, la solicitarea scrisă sau verbală a persoanelor fizice sau juridice, a informaţiilor de interes public, cu respectarea termenelor legale;
 4. participă la elaborarea anuală a unui buletin informativ şi asigură publicarea acestuia;
 5. asigură disponibilitatea în format scris – la avizier, sub formă de broşuri sau electronic, dischete, CD, pagina de Internet – a informaţiilor comunicate din oficiu;
 6. ţine evidenţa solicitărilor şi a răspunsurilor, precum şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;
 7. întocmeşte anual un raport privind accesul la informaţiile de interes public.

         


         În domeniul relaţiilor institutului cu presa

 1. să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale;
 2. să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţie;
 3. să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri.

          Art. 21 – (1) În cadrul I.I.S.P.V. funcţionează Compartimentul Audit Public Intern, organizat conform prevederilor Legii nr. 672/2002 privind statutul auditului public intern, cu modificările şi completările ulterioare, ca  o structură funcţională în subordinea directă a directorului.
(2) Răspunderea pentru asigurarea cadrului organizatoric şi funcţional necesar desfaşurării activităţii de audit public intern revine conducerii I.I.S.P.V., conform prevederilor art. 3, alin. (1) şi art. 9, lit a) din Legea nr. 672/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Auditul public intern este definit prin lege ca o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
(4) Auditul public intern trebuie să sprijine conducătorul instituţiei publice în identificarea şi evaluarea riscurilor semnificative prin evaluarea perioadică a eficienţei şi eficacităţii sistemului de control intern, auditul public intern, ajutând instituţia respectivă să-şi menţină un sistem de control intern adecvat.
Art. 22 – (1)  Compartimentul  Audit Public Intern are următoarele atribuţii:

 1. elaborează şi actualizează, ori de câte ori este cazul, normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern din I.I.S.P.V., cu respectarea prevederilor Legii nr. 672/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, şi  şi le trimite spre avizare catre C.A.P.I. – A.N.S.V.S.A.;
 2. pe baza analizei riscurilor şi corelat cu numărul de auditori aprobat prin statul de funcţii, elaborează şi supune spre aprobare directorului, până la data de 1 decembrie a anului precedent anului pentru care se elaborează, planul multianual de audit public intern, pe o perioadă de 5 ani, şi în baza acestuia, planul anual de audit public intern al I.I.S.P.V. şi referatele de justificare ale acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 şi ale normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern din cadrul I.I.S.P.V.;
 3. corelează planul de audit public intern anual aprobat la nivelul I.I.S.P.V. cu planul de audit public intern anual aprobat la nivelul A.N.S.V.S.A.;
 4. propune modificarea planului de audit public intern anual ori de câte ori analiza riscurilor motivează acest lucru sau conducerea I.I.S.P.V. ori C.A.P.I. dispune efectuarea unor misiuni de audit neprevăzute în planul iniţial aprobat;
 5. elaborează şi implementează proceduri specifice compartimentului, precum şi alte documente în cadrul sistemului de control managerial proiectat şi implementat;
 6. efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale I.I.S.P.V. sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă si eficacitate;
 7. informează A.N.S.V.S.A. despre recomandările neînsuşite de către directorul I.I.S.PV., precum şi despre consecinţele acestora;
 8. raportează directorului I.I.S.P.V. asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
 9. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern al I.I.S.P.V.;
 10. în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului I.I.S.P.V.;
 11. auditează cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ–teritoriale; constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice;
 12. efectuează activităţi de consiliere potrivit programului anual de audit precum şi la cererea expresă a conducerii entităţii publice.
 13. personalul din domeniu răspunde disciplinar, contravenţional, civil sau penal, după caz, pentru încălcarea îndatoririlor de serviciu;
 14. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

Art. 23 – În realizarea misiunilor de audit public intern vor fi atraşi şi alţi specialişti sau persoane calificate din interiorul I.I.S.P.V. sau din afara acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 24 -  Compartimentul Managementul Calităţii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. coordonează responsabilii cu asigurarea calităţii de la nivelul serviciilor şi birourilor;
 2. asigură comunicarea dintre I.I.S.P.V. şi Organismul Naţional de Acreditare RENAR şi urmăreşte derularea procesului de acreditare;
 3. asigură comunicarea dintre I.I.S.P.V. şi Asociaţia de Standardizare din România ASRO;
 4. urmăreşte respectarea  cerinţelor referenţialului de acreditare în vigoare şi a altor acte normative care fac referire la sistemul calităţii;
 5. asigură implementarea dispoziţiilor stabilite privind sistemul calităţii prin transmiterea lor la nivel de servicii, birouri, compartimente;
 6. participă la dezvoltarea şi îmbunătăţirea  sistemului  calităţii astfel încât acesta să furnizeze încredere cu privire la calitatea  serviciilor oferite de I.I.S.P.V.;
 7. participă la stabilirea obiectivelor în domeniul calităţii, specificarea proceselor operaţionale necesare şi a resurselor aferente pentru îndeplinirea acestor obiective;
 8. elaboreaza şi sau validează documentele din sistemul calităţii;
 9. stabileşte programe de instruire a personalului în domeniul asigurării calităţii şi le supune spre aprobare conducerii;
 10. programează şi organizează, cu aprobarea directorului, auditurile interne şi întocmeşte planurile de audit;
 11. propune conducerii I.I.S.P.V. spre nominalizare auditorii interni;
 12. programează şi organizează şedinţele referitoare la sistemului calităţii. Pregateşte materialele necesare acestor şedinţe, întocmeşte raportul final şi urmăreşte modul în care sunt îndeplinite sarcinile stabilite;
 13. monitorizează, în cadrul activităţii de asigurare a calităţii rezultatelor, testele intralaborator şi testele de competenţă internaţionale;
 14. identifică şi analizează neconformităţile, reclamaţiile, acţiunile corective şi preventive;
 15. organizează, cu aprobarea directorului, sedinţa anuală de analiză a sistemului de management al I.I.S.P.V. ;
 16. comitetul tehnic, prin subcomitetul metrologic, coordonează programele de mentenanţă, de verificare internă şi de etalonare a echipamentelor la nivel de servicii, birouri, compartimente;
 17. comitetul tehnic, prin subcomitetul de validare, urmăreşte modul în care se realizează procesul de asigurare a calităţii rezultatelor prin examinarea şi furnizarea de dovezi obiective că încercările folosite sunt adecvate scopului (validare), iar rezultatele obţinute sunt sigure (control intern calitate rezultate);
 18. la solicitare, poate acorda consultanţă L.S.V.S.A.  în domeniul asigurării calităţii ;
 19. la solicitare, poate audita, în calitate de secundă sau terţă parte, împreună cu organizaţiile care funcţionează în domeniu, L.S.V.S.A.  şi alte laboratoare autorizate sanitar veterinar;
 20. urmareşte şi iniţiază măsuri de îmbunătăţire a modului în care circulă decizia şi informaţia în I.I.S.P.V. astfel încât viabilitatea sistemului calităţii să fie asigurată;
 21. efectuează alte activităţi stabilite de conducerea Institutului, în conformitate cu atribuţiile I.I.S.P.V. şi măsurile impuse de actele normative în vigoare.
 1.           Art. 25 - În domeniul sistemului informatic integrat ATLAS vet LIMS are următoarele atribuţii:
 2. coordonează activitatea de configurarea a nomenclatoarelor (investigaţii, teste, probe produse şi stabilirea corelaţiilor dintre acestea) în ATLAS vet Central, pe domeniul de activitate al I.I.S.P.V.;
 3. coordonează activitatea de mentenanţă şi actualizare a nomenclatoarelor în conformitate cu modificările reglementărilor în domeniu de activitate al I.I.S.P.V.;
 4. coordonează activităţile în aplicaţia ATLAS vet LIMS (local) de la recepţia şi introducerea cererii de analiză, alocarea testelor în laborator, introducerea rezultatelor şi până la eliberarea buletinului de analiză;
 5. comunică interactiv cu responsabilii de configurări în vederea îmbunatăţirii aplicaţiei sau identificarea şi clarificarea problemelor apărute;
 6. desemnează utilizatorii aplicaţiei şi stabileşte dreptul de acces în sistem conform competenţelor acestora şi fişelor de post comunicate de către şefii de secţii;
 7. actualizează drepturile de acces ale utilizatorilor în sistem în cazul apariţiei unor modificări aduse aplicaţiei sau fişelor de post;
 8. colectează şi transmite cerinţele funcţionale ale aplicaţiilor ATLAS vet LIMS şi ATLAS vet Central către furnizorul aplicaţiilor;
 9. comunică continuă cu reprezentantul firmei dezvoltatoare a aplicaţiilor pentru rezolvarea operativă a problemelor apărute în sistem;
 10. instruieşte şi asistă utilizatori din I.I.S.P.V. pentru însuşirea modului de lucru cu aplicaţia în conformitate cu manualul de utilizare şi cu drepturile lor de acces;
 11.  comunică eventualele probleme apărute în exploatarea aplicaţiilor către furnizorul  ATLAS vet LIMS si ATLAS vet Central;
 12. verifică stadiul rezolvării tichetelor cu cerinţe de configurare recepţionate de la L.S.V.S.A..

        
         

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

          Art. 26 – Personalul din compartimentele structurii de organizare a I.I.S.P.V. este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare, precum şi ale fişei postului pe care îl ocupă.

          Art. 27 – (1) Pentru fiecare salariat (funcţii de conducere sau execuţie) se întocmeşte „fişa postului“, cuprinzând atribuţiile, competenţele, responsabilităţile, precum şi relaţiile de serviciu. Fişa postului se întocmeşte cu respectarea strictă a atribuţiilor specifice stabilite prin prezentul regulament.
(2) În scopul asigurării bunei desfaşurări a activităţii instituţiei, prin decizie a directorului, sunt desemnate persoanele care înlocuiesc şefii de servicii şi birouri din cadrul institutului pe durata absenţei de la serviciu a titularilor şi cărora, potrivit legii, le sunt delegate competenţe specifice.

          Art. 28 - Prezentul regulament se aprobă şi se pune în aplicare prin ordin al preşedintelui Autorităţii.

          Art. 29 - În caz de nerespectare a prezentului regulament se aplică măsurile necesare conform prevederilor legale.

Ultima actualizare: Joi, 03 Aprilie 2014 07:48

Accesări: 57798

Declaratii de avere

Declaratii de avere si intereseIncepand cu data de 19.05.2010 sunt disponibile pe pagina web a  I.I.S.P.V. declaratiile de avere ale angajatilor. Puteti vizualiza aceste documente in sectiunea Informatii publice / Declaratii de avere si interese sau accesand linkul de mai jos.

icon Declaratii de avere si interese

Ultima actualizare: Miercuri, 28 Martie 2012 12:02

Accesări: 20165

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00