A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V. - Pagina 3

      Art. 18 – (1) Serviciul Economic şi Administrativ  este structura care fundamentează şi elaborează proiectul bugetului, asigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate, răspunde de achiziţiile publice efectuate, asigură aprovizionarea cu bunuri şi coordonează parcul auto.
Serviciul Economic şi Administrativ are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:
         

              În domeniul economic

 1. aplică şi respectă prevederile Legii contabilităţii  nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii  finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative specifice în vigoare;
 2. asigură implementarea strategiei de reformă în administraţia publică din perspectiva managementului financiar;
 1. întocmeşte, cu încadrare în limita impusă,  proiectul bugetului anual  al I.I.S.P.V.  şi utilizează creditele bugetare potrivit destinaţiilor aprobate;
 2. întocmeşte proiecte de rectificare a bugetului, atunci când este cazul;
 3. efectuează virări de credite, începând cu prima luna a trimestrului al III-lea din anul financiar în curs, potrivit legii;
 4. efectuează înregistrările în contabilitate, în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor, după data de întocmire, sau de intrare a acestora în instituţie şi sistematic în conturile sintetice şi analitice, respectând Planul de conturi elaborat de Ministerul Finatelor Publice şi întocmeşte lunar balanţe de  verificare sintetice şi analitice;
 1. ţine evidenţa contabilă a cheltuielilor bugetare conform legislatiei in vigoare;
 2. organizează contabilitatea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi a bunurilor materiale;
 3. întocmeşte şi verifică lunar contul de execuţie bugetară pentru activitatea şi acţiunile proprii;
 4. întocmeşte dările de seamă trimestriale, anuale şi  rapoartele explicative, pentru activitatea şi acţiunile proprii;
 5. întocmeşte ordinele de plată reprezentând drepturile salariale ale personalului, viramentele către bugetul statului, bugetele asigurarilor sociale şi fondurilor speciale, precum si contravaloarea facturilor către toţi furnizorii;
 6. elaborează lunar situaţiile necesarului creditelor bugetare pentru activitatea proprie, pe care le transmite ordonatorului principal de credite şi răspunde de corectitudinea datelor înscrise în aceste situaţii;
 7. exercită controlul financiar preventiv propriu, conform legii;
 8. întocmeşte şi transmite la A.N.S.V.S.A., la termenul solicitat, situaţia lunară privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
 9. gestionează fondurile din bugetul instituţiei, inclusiv fondurile provenite din alocările aferente cofinanţărilor destinate unor proiecte cu asistenţă externa, potrivit legii;
 10. organizează şi controlează inventarierea anuala şi ocazională a mijloacelor materiale şi băneşti, confruntând situaţia din teren cu datele scriptice şi, după caz, propune măsuri conform reglementărilor legale;
 11. înaintează A.N.S.V.S.A. propunerile pentru casarea mijloacelor fixe aparţinând I.I.S.P.V.,  conform legislaţiei în vigoare;
 12. asigură desfăşurarea ritmică a operaţiunilor de decontare cu furnizorii şi beneficiarii;
 13. comunică facturile clienţilor în termenul legal, îngrijindu-se ca acestea să devină certe, lichide şi exigibile, respectiv ca acestea să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru a putea fi recuperate; urmăreşte încasarea în termen a veniturilor proprii provenite din aplicarea tarifelor pentru analizele de laborator, teste şi instruiri;
 14. întocmeşte situaţia clienţilor neîncasaţi şi o comunică consilierului juridic în vederea întreprinderii demersurilor legale, după caz;
 15. execută deciziile de reţinere sau imputare, urmăreşte recuperarea pagubelor şi a debitelor;
 16. verifică şi răspunde de corectitudinea întocmirii actelor justificative care stau la baza încasărilor şi plăţilor care se efectuează prin  conturile curente sau prin casieria proprie;
 17. răspunde de corectitudinea, oportunitatea şi legalitatea tuturor operaţiunilor executate şi a documentelor sau situaţiilor întocmite, răspunde de angajamentele ce rezultă din operaţiunile sau documentele care intră în sfera sa de activitate sau care au incidenţă cu aceasta, chiar daca nu este necesară sau prezentă viza sau semnatura proprie;
 18. întocmeşte, verifică şi avizează documentaţia privind plăţile efectuate;
 19. răspunde de corectitudinea datelor înscrise în documentele şi situaţiile contabile;
 20. verifică încadrarea în limitele şi destinaţia creditelor şi/sau angajamentelor bugetare;
 21. urmăreşte derularea şi realizarea contractelor cu furnizorii din punct de vedere contabil;
 22. îndeplineşte, conform legislaţiei în vigoare, orice alte sarcini specifice acestui domeniu transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 23. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

          In domeniul  administrativ

 1. administrează bunurile proprietate publică şi privată aflate în patrimoniul institutului, potrivit prevederilor legale;
 2. păstrează în cele mai bune condiţii rezerva de materiale din magazia proprie, precum şi toate bunurile depuse spre păstrare în aceasta magazie, prin gestionarul desemnat, persoana care raspunde material, administrativ şi penal de integritatea gestiunii;
 3. colaborează cu toate structurile organizatorice pentru asigurarea condiţiilor materiale, tehnice şi administrative necesare acestora pentru buna desfăşurare a activităţii;
 4. împreună cu celelalte servicii, birouri şi compartimente asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de  protecţia muncii, de respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi  asigurarea ordinii şi disciplinei în instituţie, potrivit legii;
 5. aplică prevederile legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor şi sigiliilor;
 6. întreprinde măsurile necesare funcţionării în bune condiţii a instalaţiilor electrice, sanitare şi de gaze, de presiune cu aburi, aer comprimat, de intreţinere şi reparaţii aparatura, instalaţii, clădiri, mobilier etc.
 7. asigură măsurile şi fondurile necesare pentru prevenirea accidentelor de muncă, a îmbolnavirilor profesionale; potrivit legii răspunde şi controlează la toate locurile de muncă  aplicarea cu stricteţe a normelor privind protecţia muncii;
 8. aplică şi respectă prevederile legale referitoare la protecţia muncii, prevenirea incendiilor şi asigură dotarea cu materialele necesare a acestor activităţi;
 9. organizează şi răspunde de modul în care se asigură activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
 10. asigură aprovizionarea şi distribuirea echipamentului de protecţie, a materialelor igienico-sanitare şi a altor materiale prevazute în normative; asigură spălarea şi călcarea echipamentului de protecţie;
 11. întocmeşte şi înaintează organismelor abilitate, spre aprobare, documentaţiile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare sanitare, sanitar – veterinare, de mediu, protecţia muncii etc;
 12. participă, alături de Biroul Juridic, Resurse Umane, Salarizare şi IT la întocmirea documentaţiei tehnice şi a tabelelor nominale cu locurile de muncă cu condiţii vătămatoare sau periculoase, la care se acorda sporuri sau beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite de muncă şi le înaintează spre aprobare organelor abilitate să le autorizeze;
 13. asigură curăţenia spaţiilor comune, colectarea şi evacuarea deşeurilor de produse alimentare de origine animală şi hrana pentru animale şi a reziduurilor menajere;
 14. asigură transportul necesarului de materiale de aprovizionat, a personalului de specialitate la locurile de intervenţie şi de recoltare a probelor pentru analize, a specialiştilor aflaţi în delegaţii la diferite obiective supuse controlului sanitar-veterinar, a conducerii institutului şi delegaţiilor oficiale;
 15. supraveghează modul de folosire şi bună funcţionare a mijloacelor de transport şi asigură aprovizionarea cu piese de schimb, carburanţi şi lubrifianţi pentru acestea; asigură efectuarea reviziilor periodice şi, după caz, a reparaţiilor;
 16. asigură organizarea deplasărilor în strainatate ale personalului institutului, în speţă, rezervarea biletelor de transport şi, la cerere, rezervarea serviciilor de cazare;
 17. organizează activitatea de arhivă şi întocmeşte Nomenclatorul arhivistic al institutului;
 18. îndeplineşte, conform legislaţiei în vigoare, orice alte sarcini specifice acestui domeniu transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 19. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

         
         In domeniul achiziţiilor publice

 1. răspunde de achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări prevăzute în programul anual al achiziţiilor publice ;
 2. colaborează cu secţiile de specialitate în vederea stabilirii cerinţelor anuale de aprovizionare precum şi a necesităţilor de aprovizionare care apar în situaţii de urgenţă;
 3. centralizează referatele de necesitate şi oportunitate a achiziţiilor şi întocmeşte Programul anual al achiziţiilor publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 4. efectuează studiul de piaţa cu privire la furnizorii şi prestatorii de bunuri, servicii şi lucrări ce fac obiectul programului de achiziţii
 5. urmăreşte corelarea cerinţelor de achiziţii prevăzute a fi obţinute prin diferite surse de finanţare: Bugetul naţional, PHARE, Banca Mondială, Fondurile structurale, etc;
 6. colaborează cu specialiştii din institut pentru elaborarea completă şi corectă a specificaţiilor tehnice pentru bunurile ce urmează a fi achiziţionate, a termenilor de referinţă pentru contractele de asistenţă tehnică precum şi a cerinţelor tehnice pentru lucrările ce vor fi contractate;
 7. aplică şi finalizează procedurile de atribuire, inclusiv întocmirea contractelor de achiziţii publice. Urmăreşte derularea contractelor de bunuri/servicii şi lucrări, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau altor obligaţii contractuale şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii conform clauzelor contractuale;
 8.  constituie, arhivează şi gestionează dosarele de achiziţii publice;
 9. întocmeşte documentaţia de atribuire a contractelor, în baza caietelor de sarcini elaborate de compartimentele utilizatoare, în concordanţă cu prevederile legislaţiei în materie;
 10. întocmeşte formalităţile de publicitate pentru procedurile de achiziţii publice. Stabileşte modalitatea de organizare a procedurilor de achiziţii publice, în funcţie de valoarea surselor financiare aprobate;
 11. pregateşte şi elaborează documentaţia specifică procedurii de achiziţie publică pe baza solicitărilor structurilor beneficiare, împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei;
 12. oferă relaţii, clarificări, completări referitoare la documentaţia de atribuire, la solicitarea ofertanţilor, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare;
 13. asigura respectarea procedurilor stabilite prin lege pentru achiziţiile publice realizate în cadrul implementarii proiectelor cu asistenţă externă şi elaborează documentaţia de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, documentaţia aferentă procedurilor de achiziţie;
 14. se ocupă de efectuarea achiziţiilor directe, conform legislatiei în vigoare, în urma notelor de oportunitate/referatelor primite;
 15. colaborează şi transmite către Ministerul Finanţelor Publice şi A.N.R.M.A.P. acţiunile întreprinse pentru derularea procedurii de achiziţie;
 16. colaborează cu A.N.S.V.S.A. în vederea derulării procedurilor de achiziţie a bunurilor din surse de finanţare nerambursabile sau din împrumuturi;
 17. urmăreşte şi execută derularea dotărilor cu aparatură şi utilaje de laborator prevăzute în planul de investiţii din punct de vedere fizic şi valoric;
 18. verifică facturile pentru legalitate, regularitate şi realitatea operaţiunilor ce fac obiectul lucrărilor de investiţii;
 19. efectuează alte activităţi stabilite de conducerea institutului, în conformitate cu atribuţiile Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară şi ia măsurile impuse de actele normative în vigoare;
 20. îndeplineşte, conform legislaţiei în vigoare, orice alte sarcini specifice acestui domeniu transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 21. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

         
       

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00