A+ A A-

Regulament de organizare si functionare al I.I.S.P.V. - Pagina 2

 

          Art. 15 – Serviciul  Reziduuri are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice :

 1. îmbunătăţeşte activitatea tehnică prin studierea, optimizarea şi implementarea de noi metode de analiza privind controlul reziduurilor, în conformitate cu Planul National de Control Reziduuri;
 2. asigură condiţiile necesare menţinerii, dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii implementat în domeniul de activitate;
 3. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu L.S.V.S.A şi cu alte laboratoare sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi, în funcţie de rezultat, dispune măsurile care se impun;
 4. în funcţie de solicitări, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercările efectuate de laboratoarele de profil;
 5. participă la acţiuni de îndrumare, control, acreditare precum şi la cele de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor, conform programelor de instruire şi dispoziţiilor conducerii institutului;
 6. participă, la solicitarea A.N.S.V.S.A., în comisiile de evaluare a L.S.V.S.A. în vederea autorizarii sanitare veterinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 7. participă la elaborarea actelor normative referitoare la controlul reziduurilor pentru produsele de origine animală;
 8. efectuează încercari de laborator pentru controlul/confirmarea  prezenţei reziduurilor de substanţe cu efect anabolizant, substanţe neautorizate,  produse medicinale veterinare la animalele vii şi produsele acestora,  conform planului naţional de control al reziduurilor;
 9. execută toate acţiunile tehnice prevăzute în programele anuale de activitate, precum şi cele suplimentare dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, atât la nivel central cât şi în teritoriu;
 10. întocmeşte necesarul anual al materialelor specifice activităţii de laborator;
 11. participă la acţiuni dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, la nivel central şi/sau în teritoriu şi, după caz, întocmeşte nota de constatări şi propuneri;
 12. participă la elaborarea planului naţional de control al reziduurilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,  prin furnizarea acelor date specifice domeniului său de activitate;
 13.  în calitate de LNR coordoneaza activitatea laboratoarelor oficiale pentru controlul reziduurilor;
 14. nominalizează şi propune Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea desemnării, laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor care pot analiza probe prelevate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi a hranei pentru animale;
 15. participă la acţiunile organizate de EU-RL şi alte organisme europene pe domeniul de competenţă;
 16.  elaborează şi/sau participă la elaborarea proectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

       
         Art. 16 – Serviciul Nutriţia animalelor şi Controlul contaminanţilor din produse alimentare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. asigură îmbunătăţirea activităţii tehnice  prin studierea, optimizarea şi implementarea de noi metode de analiza privind controlul siguranţei hranei pentru animale şi controlul contaminanţilor din produse alimentare şi hrana pentru animale;
 2. asigură îmbunătăţirea activităţii tehnice  prin studierea, optimizarea şi implementarea de noi metode de analiza standardizate, metode dezvoltate intern şi metode recomandate de EU-RL;
 3. asigură condiţiile necesare menţinerii, dezvoltării şi îmbunătăţirii sistemului de management al calităţii implementat în domeniul de activitate;
 4. organizează desfăşurarea testelor interlaborator cu L.S.V.S.A şi cu alte laboratoare sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi, în funcţie de rezultat, dispune măsurile care se impun;
 5. în funcţie de solicitari, condiţionat de capabilitatea analitică, efectuează analize pentru confirmarea rezultatelor obţinute la încercarile efectuate de laboratoarele de profil;
 6. participă la acţiuni de îndrumare, control, acreditare precum şi la cele de perfecţionare a pregătirii profesionale a specialiştilor, conform programelor de instruire şi dispoziţiilor conducerii institutului;
 7. propune spre aprobare Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, laboratoarele care pot efectua analiza probelor recoltate în cadrul controlului oficial al produselor alimentare şi hranei pentru animale;
 8. participă, la solicitarea A.N.S.V.S.A., în comisiile de evaluare a L.S.V.S.A. în vederea autorizării sanitare veterinare, potrivit legislaţiei în vigoare;
 9. participă la elaborarea actelor normative referitoare la controlul contaminanţilor din produsele alimentare şi hrana pentru animale, la controlul substanţelor nedorite din hrana pentru animale;
 10. efectuează testări de laborator pentru controlul/confirmarea  prezenţei substanţelor nedorite din hrana pentru animale, substanţe neautorizate şi contaminanţi la produsele alimentare şi hrana pentru animale;
 11. execută toate acţiunile tehnice prevăzute în programele anuale de activitate, precum şi cele suplimentare dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, atât la nivel central cât şi în teritoriu;
 12. întocmeşte necesarul anual al materialelor specifice activităţii de laborator;
 13. participă la acţiuni dispuse de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului, la nivel central şi/sau în teritoriu şi, după caz, întocmeşte nota de constatări şi propuneri;
 14. participă la elaborarea programelor anuale de supraveghere sanitară veterinară pentru controlul oficial în conformitate cu legislaţia în vigoare,  prin furnizarea datelor specifice domeniului său de activitate;
 15. coordonează tehnic activitatea laboratoarelor oficiale zonale pentru siguranţa hranei pentru animale şi contaminanţilor;
 16. participă la acţiunile organizate de EU-RL şi alte organisme europene, în domeniul de competenţă;
 17. organizează instruiri cu L.S.V.S.A. conform programelor de pregătire profesională aprobate de conducerea A.N.S.V.S.A. şi conducerea institutului;
 18. elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 19. efectueaza, la solicitarea A.N.S.V.S.A. şi a altor instituţii competente,  determinări  pe produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de actele normative în vigoare, în baza Legii nr. 194/7.11.2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare;

     20. participă la teste internaţionale organizate de U.N.O.D.C. pe poduse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

          Art. 17 - Serviciul Epidemiologie şi Sănătate Publică Veterinară are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice:

 1. centralizeaza, întocmeşte şi transmite A.N.S.V.S.A. rapoartele privind activitatea desfăşurată de L.S.V.S.A;
 2. centralizează, întocmeşte şi transmite A.N.S.V.S.A. rapoartele privind activitatea desfăşurată de I.I.S.P.V.;
 3. realizează centralizarea situaţiilor cu privire la monitorizarea zoonozelor, agenţilor zoonotici, toxiinfecţiilor alimentare, transmise de către L.S.V.S.A şi participă împreună cu A.N.S.V.S.A. la elaborarea raportului anual privind monitorizarea zoonozelor, agenţilor zoonotici specifici şi a rezistenţei antimicrobiene, toxiinfecţiilor alimentare în domeniul igienei şi sănătăţii publice veterinare, conform sistemului comunitar de monitorizare şi raportare a zoonozelor la E.F.S.A.;
 4. urmare a monitorizării încercărilor efectuate de către I.I.S.P.V. şi laboratoarele L.S.V.S.A în cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a  bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, din domeniul igienei şi sănătăţii publice veterinare, identifica şi caracterizeaza hazardul şi comunică datele A.N.S.V.S.A. în vederea analizei de risc pentru elaborarea unor strategii în domeniu;
 5. asigură centralizarea datelor din domeniul de competenţă al I.I.S.P.V. şi notifică informaţiile ce se impun prin intermediul Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje;
 6. participă, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în cadrul Grupurilor de Lucru, la întocmirea programelor naţionale pentru implementarea unor decizii ale Comisiei Europene;
 7. participă la efectuarea anchetelor epidemiologice în domeniul igienei şi sănătăţii publice veterinare, în situaţii de necesitate;
 8. participă, împreună cu şefii de servicii, la elaborarea propunerilor privind Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a  bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor;
 9. ţine evidenţa şi asigură monitorizarea proiectelor de cercetare elaborate de I.I.S.P.V.;
 10. participă la iniţierea, elaborarea şi promovarea unor programe cofinanţate şi/sau finanţate din bugetul de stat, în condiţiile legii;
 11. elaborează şi/sau participă la elaborarea proiectelor de cercetare în domenii de specialitate sau conexe, împreună cu institute de cercetare, universităţi, organisme şi autorităţi, pe plan naţional sau  internaţional, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 12. participă, împreună cu şefii de servicii, la elaborarea fişelor de raportare şi la îmbunătăţirea acestora ori de câte ori situaţia o impune;
 13. întocmeşte lucrări de sinteză solicitate de A.N.S.V.S.A. referitoare la activitatea institutului şi L.S.V.S.A ;
 14. realizează schimbul de informaţii, prin mijloace electronice, dintre institut şi autorităţile centrale, precum şi cu alţi parteneri din ţară şi străinătate; în condiţiile legii asigură protecţia acestor informaţii;
 15. transmite la A.N.S.V.S.A. buletinele de analiză referitoare la confirmările bolilor notificabile, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar;
 16. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea I.I.S.P.V.

         

Sondaje

In ce conditii colaborati cu I.I.S.P.V.?

Conditii de colaborare excelente - 66.7%
Conditii bune de colaborare - 13.8%
Conditii nu prea bune de colaboare - 18.7%

Total voturi: 123
Votarea pentru acest sondaj s-a incheiat! pornit: 09 Ian 2020 - 00:00