A+ A A-

Organigrama

Director - Dr. Rodica TANASUICA
Director adj. Dr. Horia ALBU
Sef Serviciu Microbiologie - Dr. Iuliana MIHAI
Sef Serviciu Reziduuri - Dr. Izabela PADUROIU
Sef Serviciu Chimie si Radioactivitate - Chim. Cristina DUMITRESCU
Sef Serviciu Epidemiologie si Sanatate Publica Veterinara - Ing. Magdalena TRANDAFIR
Sef Serviciu Nutritie Animala si Controlul Contaminantilor - Dr. Geanina VLASE
Sef Serviciu Economic si Administrativ - Ec. Daniela MANDRAGIU
Sef Birou Juridic, Resurse Umane, Salarizare si IT - Ec. Liana CHINIE

 

Structura organizatorica a Institutului de Igiena Publica si Sanatate Veterinara